ചൈനയും ചന്ദ്രനും ; ചന്ദ്രനിലേക്ക് രണ്ടാം വട്ടം

സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ സോഫറ്റ്ലാൻ‍ഡിംഗ് നടത്തിയ മൂന്നാമൻ ചൈനയാണ്. ചൈനീസ് ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങളുടെ ലഘു ചരിത്രം വാൻ ഹു എന്ന കിറുക്കന്റെ കഥയും. 

Video Top Stories