കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ മൂലയില്‍ത്തന്നെ; സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളില്‍ പൊലിയുന്നത് നിരവധി ജീവനുകള്‍

രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിംഗിനിടെ പൊലിയുന്നത് നിരവധി ജീവനുകളാണ്. മാന്‍ഹോള്‍ ക്ലീനിംഗിനായി മെഷീനുകളും റോബോട്ടുകളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഇന്നും മരണങ്ങള്‍ തുടരുന്നു.

Video Top Stories