മേ ഹൂം സിംബ, മുഫാസാ കാ ബേട്ടാ; സിംഹക്കുട്ടിയായി തിയറ്ററുകൾ ഇളക്കിമറിക്കാനെത്തുന്നു ആ രാജകുമാരൻ

 'ദി ലയൺ കിങി'ന്റെ ഹിന്ദി ടീസർ കണ്ടവരെല്ലാം സിംബയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഒന്നമ്പരന്നു. നല്ല പരിചയം തോന്നുന്ന ആ ശബ്ദം മറ്റൊരു കിങിന്റെ മകന്റേതാണ്. 

Video Top Stories