രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

തടസങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് ചന്ദ്രയാൻ 2 ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിക്കാനിനി അൽപ്പസമയം മാത്രം ബാക്കി. അറിയാം ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. 
 

Video Top Stories