അംബാസിഡര്‍ ഒരു വാക്കല്ല ഒരു തലമുറയുടെ വികാരമാണ്; അറിയാം ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ആ നാളുകള്‍


ഇന്ത്യക്ക് കാറെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഒരു കാലത്ത് അത് അംബാസിഡറായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി മുതല്‍ സാധാരണക്കാരന്‍ വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരേ കാര്‍...


 

Video Top Stories