തിന്നാനും കുടിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുമുള്ള 'കൊറോണ'

 2015 മുതല്‍ ഗുജറാത്തുകാർക്ക് പരിചിതമാണ് ഹോട്ടൽ കൊറോണ. കൊറോണയെന്ന വാക്കിന് ഉര്‍ദുഭാഷയിലെ അർത്ഥം  ആകാശഗംഗ എന്നാണ്. 

Video Top Stories