അപ്പോളോ ദൗത്യം നടന്നതെങ്ങനെ?

അമേരിക്കയുടെ അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇത് വരെ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനില്‍ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോളോ ലാന്‍ഡിംഗുകളെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 

Video Top Stories