ട്യൂബ്‌ലെസ് ടയറുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഇനി എയര്‍ലെസ് ടയറുകള്‍

ഒരിക്കലെങ്കിലും വണ്ടി പങ്ചറായി വഴിയില്‍ കിടന്നവര്‍ മിഷേലിന്റെ എയര്‍ലെസ് ടയറുകള്‍ കിട്ടാന്‍ കാത്തിരിക്കും

Video Top Stories