മണ്ണ്, വെള്ളം ഒടുവിൽ വായുവും...മലിനീകരണങ്ങൾ ഇവിടംകൊണ്ടവസാനിക്കുന്നില്ല

നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ശുദ്ധ വായു തന്നെയാണോ? ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഒരു പഠനം പറയുന്നത് ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 92% നും ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ്.

Video Top Stories