ഇതാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചരിത്രം

ഏകദേശം 200 വർഷത്തെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ട് തൃശൂർ പൂരത്തിന്. എന്താണ് പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പിന്നിലെ ആ ചരിത്രം. 

Video Top Stories