വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ലൈസന്‍സും പിന്നെ തൊഴില്‍ രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റവും


തൊഴില്‍ മേഘയില്‍ അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നിര്‍ണ്ണായകമായ, നയപരമായി തീരുമാനം എന്നു വേണമെങ്കില്‍ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകും

Video Top Stories