കൊവിഡിനും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അമേരിക്ക കത്തുമ്പോൾ...

വലിയ രണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒരേസമയം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. ഒരുവശത്ത് കൊവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരന്റെ മരണത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലെ   പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുകയാണ്.

Video Top Stories