ദൃശ്യങ്ങൾ പറയും, കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം.

കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കേരളം നടുങ്ങി. പൈലറ്റിന്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായതെന്ന് വിദ​ഗ്ദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്.
 

Video Top Stories