പാമ്പുകടിച്ചാല്‍ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?ചികിത്സാ രീതികള്‍ എന്തെല്ലാം?

പാമ്പുകടിച്ചാല്‍ ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സാ രീതികള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്? ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ത്?ഗവേഷകനായ ഡോ. ദിലീപ് കുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories