കൊല്ലത്തെ ദുരൂഹമരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ആ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരി കൂടി!

<p>ഇന്ന് രാവിലെ കൊല്ലം ജില്ല കേട്ടറിഞ്ഞത് ഒരു ആറാം ക്ലാസുകാരിയുടെ ആത്മഹത്യയാണ്. എന്തിനായിരുന്നു ആത്മഹത്യ? എന്ത് പ്രേരണയാണ് അതിന് പിന്നിലുണ്ടായത്?&nbsp;</p>
Jun 13, 2020, 10:03 PM IST

ഇന്ന് രാവിലെ കൊല്ലം ജില്ല കേട്ടറിഞ്ഞത് ഒരു ആറാം ക്ലാസുകാരിയുടെ ആത്മഹത്യയാണ്. എന്തിനായിരുന്നു ആത്മഹത്യ? എന്ത് പ്രേരണയാണ് അതിന് പിന്നിലുണ്ടായത്? 

Video Top Stories