സുശാന്ത് ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇവയാണ്

മരിക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുത് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പൊലീസ്.  മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സുശാന്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തത്. 

Video Top Stories