മധ്യവയസ്‌കയ്ക്ക് മാസ്ക്ക് ധരിപ്പിച്ച് നൽകുന്നത് ശരിക്കും പൊലീസുകാരാണോ; കാണാം ഫാക്റ്റ് ചെക്ക്

മാസ്ക്ക് ശരിയായി ധരിക്കാത്ത പ്രായമായ  സ്ത്രീയെ പൊലീസ് മാസ്ക്ക് ധരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം  എന്താണ്?
 

Video Top Stories