തൈരും മോരും ഇങ്ങിനെയും!

കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡിൽ അല്പം പാലും വെള്ളവും കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടികളും ചേർത്ത് കൃത്രിമ തൈര് നിർമ്മിച്ചാണ് പലപ്പോഴും വിലക്കുറവിൽ മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്നത് 

Video Top Stories