പാലിലെ മായങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നറിയാം

പാലിൻ്റെ അളവും കൊഴുപ്പും മറ്റും കൂട്ടാനും കേടാവാതിരിക്കാനും മാരകമായ രാസവസ്തുക്കളാണ് ചേർക്കുന്നത്. ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളം മുതൽ സോപ്പുവരെ കലർന്ന് എത്തുന്ന പാലാണ് പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത്

Video Top Stories