പണത്തിനൊത്ത മുതലാണോ വൺപ്ലസ് 7 പ്രോ

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ വൺപ്ലസിന്റെ വൺപ്ലസ് 7 പ്രോയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ദ ഗഡ്ജറ്റിൽ ഇത്തവണ

Video Top Stories