മായം കലർന്ന വെണ്ണയും നെയ്യും

വനസ്പതി, മൃഗക്കൊഴുപ്പ്, എരുമനെയ്യ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങുപൊടി, മധുരക്കിഴങ്ങുപൊടി, മറ്റിനം സ്റ്റാർച്ചുകൾ എന്നിവയ വെണ്ണയിലും നെയ്യിലും കലർത്തി അളവുകൂട്ടുന്നു. ഇവ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ബട്ടർ യെല്ലോ എന്ന നിറവും കലർത്തുന്നു. കേടാകാതിരിക്കാൻ ഫോർമാലിൻ പോലുള്ള രാസ പദാർത്ഥങ്ങളും ചേർക്കുന്നു. 

Video Top Stories