ഇന്ത്യയുമായി പ്രതിരോധ സഹകരണം തുടരുമെന്ന് അമേരിക്ക

ഇന്ത്യയുമായി പ്രതിരോധ സഹകരണം തുടരുമെന്ന് അമേരിക്ക. പ്രസ്താവന നിയുക്ത പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിന്റേത്.
 

Video Top Stories