ട്രംപിസവും പോപ്പുലിസവും അവസാനിക്കുമോ? വ്യവസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമോ ?

ബൈഡനും ട്രംപും തമ്മിലായിരുന്നില്ല, പോപ്പുലിസവും വ്യവസ്ഥിതിയും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. ബൈഡനാണ് ജയിച്ചതെങ്കിലും പോപ്പുലിസം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല.
 

Video Top Stories