'റോഡുകൾ നന്നാക്കണം'; ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ

ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുന്നതും റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ-ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ. കാണാം, കമ്മിയല്ല കണക്കുകൂട്ടൽ. 
 

Video Top Stories