നാഗമ്പടം പാലം പൊളിക്കൽ തുടരുന്നു

കോട്ടയത്തെ നാഗമ്പടം പാലത്തിന്റെ സിമന്റ് പാളികൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയം വഴിയുള്ള തീവണ്ടി ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 
 

Video Top Stories