കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ പാസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു


വിദേശത്ത് നിന്നോ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നോ  കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ നേരത്തെ വിവരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം

Video Top Stories