കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടം; വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പരിശോധന

കരിപ്പൂരിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിൽ ഡിജിസിഎയുടെ പരിശോധന. വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. 

Video Top Stories