ഇത് കൊവിഡ് കാലത്തെ കുട്ടിക്കളിയല്ല; വിവേകും വിനയും ചില്ലറക്കാരല്ല, ഇ-കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യമേ...

മുതിര്‍ന്നവരുടെ ആശങ്കകള്‍ക്കും പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കുമൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് കുട്ടികളുടെ ഭാവനയും സാമൂഹിക ബോധവും. കൊവിഡ് കാലം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചേട്ടനും അനിയനും.

Video Top Stories