സർക്കാരിന് വമ്പൻ തിരിച്ചടി നൽകി ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അഴിച്ചുപണികൾ ശുപാർശ ചെയ്ത ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

Video Top Stories