കേരള കോൺഗ്രസ്; പിളർന്നും വളർന്നും അധികാരം നിലനിർത്തിയവർ

വളരുംതോറും പിളരുകയും പിളരുംതോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മാണി തന്നെയാണ്.  കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു നോട്ടം. 

Video Top Stories