വീഡിയോ കോളിലൂടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നു; സജീവമാകുന്ന ഹണി ട്രാപ്പ്

<p>ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹണി ട്രാപ്പൊരുക്കി ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബി സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാകുന്നു. സ്ത്രീകളെന്ന വ്യാജേന ഫേസ്‌ബുക്കിൽ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം വീഡിയോ കോളിലൂടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയാണ് ഇവരുടെ ഭീഷണി.<br />
&nbsp;</p>
Aug 28, 2020, 9:03 AM IST

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹണി ട്രാപ്പൊരുക്കി ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബി സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാകുന്നു. സ്ത്രീകളെന്ന വ്യാജേന ഫേസ്‌ബുക്കിൽ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം വീഡിയോ കോളിലൂടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയാണ് ഇവരുടെ ഭീഷണി.
 

Video Top Stories