'കിലോക്ക് 45 രൂപയ്ക്ക് സവാള'; വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താൻ സർക്കാർ

നാഫെഡിൽ നിന്നും 50 ടൺ സവാള വാങ്ങി കിലോക്ക് 45 രൂപക്ക് ഹോർട്ടികോർപ്പ് വഴി വിൽക്കാൻ സർക്കാർ. സംഭരണ വിലക്ക് തന്നെ സവാള ലഭിച്ചാൽ കിലോക്ക് 35 രൂപക്ക് വിൽക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി വിഎസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. 

Video Top Stories