ബിടെക് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ ഓൺലൈനായി എഴുതാം

പരീക്ഷാ രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല. അവസാന വർഷ പരീക്ഷകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 

Video Top Stories