എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ കഴിയുന്ന സമയം പച്ചക്കറി വളര്‍ത്താന്‍ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി


21 ദിവസം എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ കഴിയുകയാണ് ആ സമയം പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

Video Top Stories