വയനാട് മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്; മരം കടത്തിയ ലോറി പിടികൂടി

വയനാട് മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ മുറിച്ച ഈട്ടിമരം കടത്തിയ വാഹനം കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടി 
 

Video Top Stories