കാഴ്ചാപരിമിതിയെ മറികടന്ന് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഗോകുൽ

തന്റെ പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗോകുൽ. 804ാം  റാങ്കാണ് ഗോകുൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 

Video Top Stories