മോഹൻലാലിനെ ആദ്യമായി തട്ടിൽ കയറ്റിയ മണിയൻ പിള്ള രാജു

മോഹൻലാലിനെ നാടകം പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞ് നടൻ മണിയൻ പിള്ള രാജു. നടനും നിർമ്മാതാവും എന്നതിനെല്ലാം അപ്പുറം എന്നും തങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Video Top Stories