പൊതുവിദ്യാലയത്തില്‍ പുതിയതായി 1.63 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍; അണ്‍ എയിഡഡില്‍ കുറയുന്നു

ഈ വര്‍ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ ചേര്‍ന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസില്‍.44636 കുട്ടികളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ എത്തിയത്

Video Top Stories