ഹൈന്ദവ വിവാഹത്തിനായി പള്ളിക്കമ്മിറ്റി നബിദിന ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ചു

പള്ളിയുടെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള വീട്ടില്‍ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് തടസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ചത്
 

Video Top Stories