പിഎസ്‌സി ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ട്; പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കണം

വിഎച്ച്എസ്‌സി സ്‌കൂളിൽ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് വാങ്ങിയ ആളാണ് അലൻ. പക്ഷേ ആളാണ് ഇപ്പോഴും ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല. 

Video Top Stories