ശശി തരൂരിന്റെ കടുകട്ടി വാക്കുകളും അതിന് പിന്നിലെ കഥകളും; പുതിയ പുസ്തകം വരുന്നു

ശശി തരൂരിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കാനുള്ള ശൈലീപുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നു.53 വാക്കുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുസ്തകം. പുസ്തകം അടുത്തമാസം പുറത്തിറങ്ങും

Video Top Stories