ഇതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ പ്രിൻസിപ്പൽ!

ഓണത്തിന് കുട്ടികളുടെ അതേ വേഷത്തിൽ ചെണ്ട മേളത്തിനൊപ്പം ചുവടു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ പ്രിൻസിപ്പൽ. ആ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം വെറും പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്രമല്ല....

Video Top Stories