ക്വാറൻറീൻ ചെലവ് താങ്ങാനാവാത്ത കാലത്ത് പ്രതിഛായാ നിര്‍മ്മാണം അനാവശ്യമല്ലേ ?

കൊവിഡ് കാലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമൂഹമാധ്യമച്ചെലവ്  36 ലക്ഷം രൂപ. ക്വാറൻറീൻ ചെലവ് താങ്ങാനാവാത്ത കാലത്ത്  പ്രതിഛായാ നിര്‍മ്മാണം അനാവശ്യമല്ലേ ?

Video Top Stories