1971ൽ ജനിതകശാസ്ത്രത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി, 2020ൽ ചെളിയിലും പറമ്പിലും ജോലി;ചന്ദ്രശേഖര ചൗട്ടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ത് ?

1971ൽ ജനിതകശാസ്ത്രത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി. 2020ൽ ചെളിയിലും പറമ്പിലും ജോലി... കാസർഗോട്ടെ ചന്ദ്രശേഖര ചൗട്ടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ത് ?

Video Top Stories