കരിപ്പൂരില്‍ കച്ചവടം മാത്രം പോര, സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണം

രാജ്യത്തെ ലാഭകരമായ വിമാനത്താവളമായിട്ടും കരിപ്പൂരിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോയതെന്ത് കൊണ്ട്? ലീഗിനുമില്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം?

Video Top Stories