കരുണ പരാജയപ്പെട്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ കൊണ്ടോ?

23 ലക്ഷം ചെലവിട്ട്  ആറ് ലക്ഷം മാത്രം തിരിച്ചുപിടിച്ചവര്‍ക്കോ നയാപൈസമുടക്കാതെ ആറ് ലക്ഷം പിരിച്ചവര്‍ക്കോ ആരാണ്  പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ളത്. കരുണ പരാജയപ്പെട്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണോ.?
 

Video Top Stories