കൊറോണ കാലത്ത് സാമാന്യ ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കാന്‍ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് എം ഡി സംസാരിക്കുന്നു

കൊറോണ കാലത്ത് സാമാന്യ ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കാന്‍ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്

മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് എം ഡി ജോർജ്ജ് അലക്സാണ്ടർ സംസാരിക്കുന്നു

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ് നായകരെ അണിനിരത്തുന്ന www.asianetnews.com ന്റെ പരമ്പര 'ടോപ് വ്യൂ' രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് കാണാം

Video Top Stories