ഫോണ്‍വിളിക്കുമ്പോഴുള്ള കൊവിഡ് പരസ്യം! ആവശ്യം, അത്യാവശ്യം, അനാവശ്യം, മൂന്ന് ആവശ്യം: മുൻഷി കാഴ്ച

ഫോണ്‍വിളിക്കുമ്പോഴുള്ള കൊവിഡ് പരസ്യം! ആവശ്യം, അത്യാവശ്യം, അനാവശ്യം, മൂന്ന് ആവശ്യം: മുൻഷി കാഴ്ച

Video Top Stories