മില്‍മ പാലിന് വിലകൂടിയത് പാലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമോ ?


മില്‍മ പാലിന് ലിറ്ററിന് നാല് രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത് ഇത് പാലായിലെ വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കുമോ ? പ്രതികരണങ്ങള്‍ കാണാം
 

Video Top Stories