നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിട സമുശ്ചയങ്ങൾ; മരട് കേരളത്തിന് പാഠമാകുമോ? എഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു

നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിട സമുശ്ചയങ്ങൾ; മരട് കേരളത്തിന് പാഠമാകുമോ? എഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു 

Video Top Stories